منطقه ها
نوع ملک

تهران-سعادت آباد

۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۱روز پیش

| ۱۳۹ متر مربع

تهران-میرداماد

۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱روز پیش

| ۱۴۵ متر مربع

تهران-شهرک غرب

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱روز پیش

| ۶۵ متر مربع

تهران-الهیه-فرشته

۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱روز پیش

| ۲۸۵ متر مربع

تهران-الهیه-فرشته

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱روز پیش

| ۲۱۳ متر مربع

تهران-شهرک غرب

۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۱روز پیش

| ۱۱۶ متر مربع

نمایش همه موارد

تازه های رهن و اجاره

تهران-زعفرانیه

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

۱روز پیش

| ۱۳۰ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۹,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

۱روز پیش

| ۱۰۰ متر مربع

تهران-جردن

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۰ اجاره

۲ روز پیش

| ۱۱۵ متر مربع

تهران-جردن

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۰ اجاره

۲ روز پیش

| ۱۲۰ متر مربع

تهران-فرمانیه

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۰ اجاره

۲ روز پیش

| ۱۲۰ متر مربع

تهران-جردن

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

۲ روز پیش

| ۷۰ متر مربع