منطقه ها
نوع ملک

تهران-نیاوران

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۹ ساعت قبل

| ۱۲۰ متر مربع

تهران-نیاوران

۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷ ساعت قبل

| ۱۸۰ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳ ساعت قبل

| ۲۳۰ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۳,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰

۸ ساعت قبل

| ۱۴۱ متر مربع

تهران-نیاوران

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳ ساعت قبل

| ۲۴۰ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰ ساعت قبل

| ۱۴۸ متر مربع

نمایش همه موارد

تازه های رهن و اجاره

تهران-میرداماد

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

۱۰ ساعت قبل

| ۱۰۰ متر مربع

تهران-جردن

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

۸ ساعت قبل

| ۲۱۵ متر مربع

تهران-جردن

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۲,۵۰۰,۰۰۰ اجاره

۸ ساعت قبل

| ۷۰ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

۱۶ ساعت قبل

| ۱۴۶ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۰ اجاره

۱۳ ساعت قبل

| ۱۸۰ متر مربع

تهران-جردن

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

۱۳ ساعت قبل

| ۱۶۵ متر مربع