منطقه ها
نوع ملک

تهران-زعفرانیه

۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴دقیقه پیش

| ۲۱۵ متر مربع

تهران-ولنجک

۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱ ساعت قبل

| ۱۶۵ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵ ساعت قبل

| ۱۱۰ متر مربع

تهران-محمودیه

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۶دقیقه پیش

| ۲۵۰ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹دقیقه پیش

| ۹۲ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵دقیقه پیش

| ۲۷۰ متر مربع

نمایش همه موارد

تازه های رهن و اجاره

تهران-زعفرانیه

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

۱ ساعت قبل

| ۱۳۶ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

۱۷ ساعت قبل

| ۱۳۵ متر مربع

تهران-شهرک غرب

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۰ اجاره

۲۳ ساعت قبل

| ۱۳۶ متر مربع

تهران-الهیه-فرشته

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۰ اجاره

۳ روز پیش

| ۴۵۰ متر مربع

تهران-جردن

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۰ اجاره

۴ روز پیش

| ۱۸۰ متر مربع

تهران-جردن

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۵,۵۰۰,۰۰۰ اجاره

۴ روز پیش

| ۱۰۰ متر مربع