منطقه ها
نوع ملک

تهران-زعفرانیه

۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱ ساعت قبل

| ۲۱۵ متر مربع

تهران-ولنجک

۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲ ساعت قبل

| ۱۶۵ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶ ساعت قبل

| ۱۱۰ متر مربع

تهران-محمودیه

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱ ساعت قبل

| ۲۵۰ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۳دقیقه پیش

| ۲۰۰ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱ ساعت قبل

| ۹۲ متر مربع

نمایش همه موارد

تازه های رهن و اجاره

تهران-زعفرانیه

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

۲ ساعت قبل

| ۱۳۶ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

۱۸ ساعت قبل

| ۱۳۵ متر مربع

تهران-شهرک غرب

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۰ اجاره

۱روز پیش

| ۱۳۶ متر مربع

تهران-الهیه-فرشته

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۰ اجاره

۴ روز پیش

| ۴۵۰ متر مربع

تهران-جردن

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۰ اجاره

۴ روز پیش

| ۱۸۰ متر مربع

تهران-جردن

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۵,۵۰۰,۰۰۰ اجاره

۵ روز پیش

| ۱۰۰ متر مربع